Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR Privacy notice: Zásady spracovanie osobných údajov fyzických osôb v TECHLER

spol. s r.o.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť TECHLER spol. s r.o. zhromažďuje, spracováva iba na odô-

vodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

Ochrana osobných údajov nielen našich zákazníkov, ale aj príjemcov, dodávateľov a partne-

rov je našou prioritou. V súvislosti s Nariadením GDPR Vám nižšie prinášame zásady spra-

covania osobných údajov. Poverenec pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer,

ďalej len "DPO, disponuje znalosťami o ochrane osobných údajov a jeho úlohou je dohľad

nad súladom s GDPR. Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich osob-

ných údajov, neváhajte sa na nás prosím obrátiť na emailovú adresu info@techler.sk

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zá-

kazníkoch, najmä adresátoch zásielok, a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na

základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, či pri

spracovaní vystupujeme v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžeme

osobné údaje odovzdávať a aká máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov

práva.

Aké údaje spracovávame

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko a heslo, Vaše identifi-

kačné číslo v shop.techler.sk, IČO, DIČ, IČ DPH a názov spoločnosti .

b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami,

najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;

c) údaje o objednaných službách, ktorými sú najmä údaje o prepravovaných zásielkach, ktoré

ste si u nás vy alebo vaša spoločnosť objednali, spôsobu platby vrátane čísla platobného účtu,

a údaje o reklamáciách;

d) údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú ap-

likáciu, najmä služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte a tiež údaje o zariadení, z

ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariade-

ní, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý

prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre

identifikáciu zariadenia;

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

a) bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu

plnenia právnej povinnosti, alebo

b) na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné

spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho

webu, alebo u nás objednáte produkt. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom

zásielky, pokiaľ s nami komunikujete alebo ak navštívite naše stránky.

Účely spracovania

1. Pokiaľ u nás objednáte tovar

V prípade, že u nás objednáte tovar, vykonávame nasledujúce spracovanie:

1.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba objednáte tovar, spracovávame vaše osobné údaje za účelom

prepravy a sledovanie zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy,

vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás objednáte tovar ako zástupca právnickej osoby, spracovávame na účely dopravy a

sledovanie zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy vaše identi-

fikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách, a to na základe nášho oprávneného

záujmu spočívajúceho v uzavretia a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme na účely dopravy a sledovanie zásielky alebo plnenia zmluvy,

znamená, že ich použijeme najmä:

• aby sme s vami mohli o prepravovanej zásielke komunikovať, napríklad Vám zaslať jej po-

tvrdenie;

• pre potreby platby za zásielku alebo pre potreby vykonanie služby; v tejto súvislosti môže-

me vaše údaje odovzdať aj našim ďalším prepravným partnerom, ako je popísané v časti Kto

vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame ?;

• v súvislosti s reklamáciou;

• v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. Pomocou tele-

fonického kontaktu s našimi zamestnancami.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu prepravy príslušnej zásielky alebo plnenia

zmluvy.

1.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás objednáte tovar, uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objed-

naných službách na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochra-

ny právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami

sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly,

spracovávame vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uply-

nutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho,

správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po

celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti týmto spracovaním realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo up-

latniť námietku.

1.3. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak Vaše osobné údaje spracová-

vame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto

právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných

službách, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich predpisov:

• zákona č. 40/1964 Zb.aj v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník,

• zákona č. 102/2014 Zb. O ochrane spotrebiteľa (ak tovar objednáte ako fyzická osoba).

• zákona č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty,

• zákona č. 431/2002 Zb. O účtovníctve,

• nariadeniami EÚ proti podpore terorizmu, praniu špinavých peňazí.

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 10 rokov.

2. Ak ste adresátom zásielky, ktorej preprava je u nás objednaná

Ak ste adresátom tovar spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje:

• na základe nášho oprávneného záujmu na účely doručenia tovaru a sledovanie zásielky a

komunikácia s vami ohľadom zásielky a jej doručenie, kde je naším oprávneným záujmom

dodania objednaného tovaru.

• za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z prida-

nej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve;

• za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi opráv-

nenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich

služieb.

Na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom vaše osobné údaje používame

po dobu nevyhnutnú na realizáciu expedície objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej

uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov, och-

rany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty 10

rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V

prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v

nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej

doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a

kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné

údaje používame po dobu 10 rokov.

Proti spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

3. Ak navštívite náš web

3.1. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Pokiaľ navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé sú-

bory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom interneto-

vom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepo-

jiť Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového pre-

hliadača, do okamihu, keď ho zatvorte. Vo chvíli, keď zatvorte okno internetového prehliada-

ča, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaž-

dým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Cookies do Vášho za-

riadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš

web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

• identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätov-

ných návštevách, napríklad aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť,

ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;

• zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ

vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať

správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše služby.

Ďalej do Vášho zariadenia:

• ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:

o sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady

a merať účinnosť reklamy;

o zobrazovať Vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;

o umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:

♣ k zberu údajov o Vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;

♣ pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných

webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociál-

nych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a so-

ciálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme Vaše

identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti

Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam

nevypnete vo svojom prehliadači a zotrváte na našich stránkach alebo kliknete na tlačidlo

"Rozumiem", ktorá je súčasťou upozornenie, budeme mať za to, že s využívaním týchto coo-

kies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas

môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie vo vašom prehliadači.

3.2. Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak navštívite web www.shop.techler.sk, spracovávame údaje o Vašom správaní na webe na

základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

• získanie informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť web v budúcnosti

vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás;

• vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotli-

vých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efekti-

vity nášho webu a výdavkov na reklamu;

Údaje o Vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame je tiež o údaje:

IP adresa vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými

zariadeniami v sieti internet);

• operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;

• prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;

• adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 14 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte

právo uplatniť námietku.

4. Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefo-

nického hovoru, emailu a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné

údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez

vášho súhlasu) na účely:

• vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás objednali tovar a vašu požiadavku sa vzťahuje k

tejto zmluve, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;

• evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že je plníme riadne a včas;

• preukazovaní, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. Keď u nás touto cestou ob-

jednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;

• ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Proti spracovaniu na základe

nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

5. Ak nám udelíte svoj súhlas:

Ak ešte nevyužívate naše služby a pri poskytnutí svojich údajov nám udelíte svoj súhlas, mô-

žeme vaše identifikačné a kontaktné údaje použiť pre zasielanie elektronickej komunikácie e-

mailom, textovou správou, oznámiť vám informácie o naskladnení tovaru z predpredaja po

telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, popr. Vám ich môžeme zaslať poštou.

Váš súhlas je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Pre odvolanie súhlasu nás

kontaktujte spôsobom popísaným v časti Ako možno uplatniť jednotlivé práva? Odvolanie

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania do okamihu tohto odvolania.

Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Všetky spomenuté osobné údaje my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vy-

medzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracova-

nia a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe

správcu, a to:

• ak ste adresátom zásielky, ktorá je u nás objednaná, našim partnerom, ktorí sa na tomto pl-

není podieľajú, ako je uvedené v časti Ak ste adresátom služby, ktorá je u nás objednaná,

konkrétne partnerom zaisťujúcim prepravu a doručovanie zásielok, napr. Našim partnerom v

zahraničí počas medzinárodnej prepravy alebo v rámci SR

• v rámci plnenia našich zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym or-

gánom a štátnym úradom ak sme k tomu vyzvaní.

o na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využíva-

nie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sie-

ťam, a to konkrétne:

♣ Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow

Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://

policies.google.com/technologies/ads

Osobné údaje tiež odovzdávame v rámci prepravného partnera SLOVENSKÝ DORUČOVA-

CÍ SYSTÉM, s.r.o.,. K prenosu dát v rámci skupiny dochádza najmä v prípade produktov ale-

bo služieb, ktorých predmetom je medzinárodná preprava a bez ktorých nie je možné službu

alebo produkt dodať. Najmä sa jedná o odovzdanie kontaktných či identifikačných údajov

iným spoločnostiam, ktoré vykonávajú zasielateľskej služby SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ

SYSTÉM, s.r.o., v cieľovej destinácií, na základe plnenia zmluvnej povinnosti či na základe

oprávneného záujmu pre administratívne potreby skupiny a ďalej prípadne odovzdanie spra-

covateľom v skupine na účely doručenie zásielky. Ďalej sa potom môže jednať o spracovaní v

oprávnenom záujme alebo plnenie zákonnej povinnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť najmä

bezpečnosti. Všetky spoločnosti sú viazané tzv. Záväznými podnikovými pravidlami schvále-

nými vedúcimi dozornými úrady v rámci EÚ,

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracú-

vajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osob-

né údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými spracovateľovi sú najmä:

a) naši partneri zabezpečujuci prepravu

b) poskytovatelia cloudových služieb a ďalšie dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich

služieb pre naše vnútorné procesy;

c) prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry;

d) poskytovatelia e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú

osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;

g) advokáti, daňoví poradcovia, audítori, vymáhacie agentúry.

 

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávanie

služieb, alebo pri komunikácii s nami. V prípade, že ste adresátom tovaru, ktorý vám odosie-

lame, získavame Vaše údaje od osoby, ktorá tento tovar objednala. Osobné údaje priamo od

Vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na našom webe.

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte

tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

1. Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom,

po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás

spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Ak si

však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či

osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak,

máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete

požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bez-

platne a ďalšie kópie už s poplatkom.

2. Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo

neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje

bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;

• odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spra-

covanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebuje-

me naďalej spracovávať;

• využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri. Časť Právo namietať voči spraco-

vaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my

zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme

alebo

• domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so

všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ih-

neď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, že spracovanie va-

šich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie,

výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri. Časť Prečo osobné údaje spracovávame

a čo nás k tomu oprávňuje?).

4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spra-

covania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby

došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších

operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie),

ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

• popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;

• vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec

toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať

iba ich obmedzenia (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako po-

skytli);

• vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete

pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

• vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v

kapitole právo namietať proti spracovaniu). Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaše námietka

oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

5. Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré

spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri. Časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe

plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom formáte. Aby sme

mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame

automatizovane v našich elektronických databázach.

6. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe

nášho oprávneného záujmu (pozri. Časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu

oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez

ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody

pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7. Právo sťažovať sa

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťaž-

nosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa dom-

nievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne zá-

väznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávaným spracovaniu osobných úda-

jov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý momen-

tálne (marec 2020) sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako možno uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o

otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú

adresu info@techler.sk. Na tejto adrese je vám súčasne k dispozícii náš poverenec pre ochra-

nu osobných údajov .

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo

výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto le-

hotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás

samozrejme budeme informovať.

Dátum poslednej revízie 24.3.2020