Odstúpenie od zmluvy


Predávajúci:

TECHLER spol. s r.o. IČO: 316 28 311
Stará Vajnorská 17/A DIČ: 2020463544
831 04 Bratislava IČ DPH: SK2020463544
+421 908 965 556
info@techler.sk

Kupujúci:

Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
Mesto :
PSČ:
Telefón:
Email:


Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.shop.techler.sk,
Tovar prevzatý dňa...........................................................
Číslo dokladu, faktúry.......................................................
Odstupujem od zmluvy uzavretej so spoločnosťou TECHLER spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom internetového
obchodu www.shop.techler.sk, v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov v lehote do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Tovar bol prevzatý dňa................................................v.............................................................
Peňažné prostriedky žiadam zaslať na číslo účtu.......................................................................
Pre skvalitnenie našich služieb nám môžete uviesť dôvod odstúpenia.
V............................................................dňa.....................................................


Podpis

 

Stiahnite si:  TU Reklamačný protokol

prípadne:  Formulár na osdtúpenie od zmluvy